Säännöt

VAPAUSSODAN TAMPEREEN SEUDUN PERINNEYHDISTYS RY.

l§ 
NIMI JA KOTIPAIKKA 
Yhdistyksen nimi on Vapaussodan Tampereen Seudun Perinneyhdistys ry. ja kotipaikka Tampere.

2§ 
TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 
Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia Vapaussotaan osallistuneiden tai muuten maamme vapauttamiseen myötävaikuttaneiden muistoa sekä harjoittaa maamme itsenäisyyteen liittyvää toimintaa, kerätä ja tallentaa historiallista aineistoa Vapaussodasta, sen tarkoitusperistä ja taistelijoista, huolehtia siitä, että Vapaussotaan ja itsenäisyyden säilyttämiseen liittyvät perinteet säilyvät ja leviävät yhä laajempien kansalaispiirien tietoisuuteen, sen lisäksi taloudellisesti tukea niitä avustuksen tarpeessa olevia henkilöitä, jotka osallistumisellaan Suomen Vapaussotaan tai muuten ovat myötävaikuttaneet maamme vapauttamiseen, sekä heidän puutteessa olevia omaisiaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 
- kerää ja tallentaa Vapaussotaa ja siihen osallistuneita koskevaa historiallista aineistoa, 
- tukee Vapaussodan tapahtumia ja siihen osallistuneiden elämänvaiheita selostavaa julkaisutoimintaa, 
- järjestää juhla-, vierailu- ja esitelmätilaisuuksia Vapaussodan ja itsenäisyyden säilyttämisen merkityksen valaisemiseksi, 
- jakaa apurahoja ja palkintoja perustettavan liiton tarkoitusperiä palvelevista tutkimustöistä, kirjoituksista, näyttelyistä ja taideteoksista, sekä 
- taloudellisesti tukee niitä avustuksen tarpeessa olevia henkilöitä, jotka osallistumisellaan Suomen Vapaussotaan tai muuten huomattavasti ovat myötävaikuttaneet maamme vapauttamiseen ja heidän puutteessa olevia omaisiaan.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianomaisen luvan sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

3§ 
JÄSENET 
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, joka on kiinnostunut yhdistyksen tarkoitusperien mukaisesta toiminnasta. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

4§ 
HALLITUS 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä neljästä (4) kymmeneen (10) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, mutta vaaleissa kuitenkin arpa.

5§ 
YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastohoitajan kanssa.

6§ 
TILIT 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

7§ 
YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN 
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisesti kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

8§ 
YHDISTYKSEN KOKOUKSET 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

9§ 
VUOSIKOKOUS 
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. avataan kokous; 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat; 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus; 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys; 
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto; 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille; 
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus; 
8. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä; 
9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet; 
10. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä; 
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10§ 
SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.